nl-NLen-GB

Algemene voorwaarden van de naamloze vennootschap Van Dijk Soliana Bonapart & Aardenburg

 1. Van Dijk Soliana Bonapart & Aardenburg III ("Van Dijk SBA") is de handelsnaam van het op Bonaire gevestigde Advocatenkantoor Van Dijk en Partners N.V..
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Van Dijk & Partners N.V, hierna kortweg aan te duiden als "opdrachtnemer" De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot juridische dienstverlening die de cliënt aan de opdrachtnemer geeft. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele nieuwe, aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten van de cliënt. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) die door de opdrachtnemer worden onderhouden. Onverminderd het in de wet bepaalde kunnen zowel de cliënt als de opdrachtnemer de opdracht door opzegging doen eindigen, indien zulks geschiedt met inachtneming van een redelijke termijn.
 3. De opdrachtnemer kan te allen tijde, alvorens hij een opdracht aanvaardt en tijdens de uitvoering van een opdracht, een voorschotbetaling in verband met de door hem te verrichten werkzaamheden verlangen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 4. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium (vermeerderd met kantoorkosten per declaratie, de door de overheden geheven belastingen en rechten) alsmede eventuele verschotten verschuldigd aan de opdrachtnemer. Het honorarium wordt in beginsel berekend op grond van een uurtarief. De hoogte van het honorarium, de kantoorkosten en de daarop geheven belastingen, alsmede de hoogte van de verschotten zullen aan de cliënt worden bekend gemaakt door middel van een declaratie. De opdrachtnemer streeft er naar maandelijks declaraties aan de cliënt te versturen.
 5. De betaling van de declaratie dient zonder enige aftrek, korting of verrekening door de cliënt plaats te vinden binnen tien kalenderdagen na de verzenddatum van de declaratie, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is. In dit geval zal de cliënt een rente ad 1,5% per maand verschuldigd zijn. Voorts is de cliënt incassokosten verschuldigd ad 15% met een minimum van US$ 250,00. Indien de opdrachtnemer, dan wel zijn Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Van Dijk, gelden onder zich houdt voor de cliënt is hij bevoegd deze gelden te verrekenen met zijn declaraties.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Anderen dan de cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en zij kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Het is de cliënt niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van de opdrachtnemer, onder welke titel ook aan derden over te dragen.
 7. Indien noodzakelijk zal de opdrachtnemer, in overleg met de cliënt, namens en voor rekening van de cliënt deskundige derden inschakelen. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De opdrachtnemer zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot cliënt gebruikelijk of redelijk is, met de cliënt overleggen. De opdrachtnemer is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen hem en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. De opdrachtnemer zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de cliënt nimmer rechtsreeks worden aangesproken. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 8. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
  1. De cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van de opdrachtnemer bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen de opdrachtnemer voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer;
  2. De cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijk communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.
 9. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door hem afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 10. Wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden zullen voor de cliënt bindend zijn 30 dagen nadat opdrachtnemer de cliënt daarvan in kennis heeft gesteld.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de cliënt is het recht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-recht) van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen worden beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, onverminderd de mogelijkheid om tegen die beslissing hoger beroep en cassatie in te stellen.Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 1 april 2013 gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire.